Vol. 31, issue 09, article # 7

Banakh V. A., Falits A. V., Sukharev A. A., Krasnenko N. P., Rakov A. S. Variations in the temperature regime of the atmospheric boundary layer in regions with different orography. // Optika Atmosfery i Okeana. 2018. V. 31. No. 09. P. 734–742. DOI: 10.15372/AOO20180907 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The spatiotemporal variability of temperature in the atmospheric boundary layer has been studied comparatively in the city of Tomsk (Russia) and in the coastal zones of Lake Baikal and Lake Issyk-Kul. Measurements with an MTP-5 temperature profiler have shown that the conditions of thermal stratification of the lower 1-km air layer strongly differ in summer under urban conditions in the absence of large water reservoirs nearby and in the mountain areas on the coasts of big lakes. The types of stratification and parameters of the atmospheric boundary layer in the regions under study are detsermined.

Keywords:

boundary layer, thermal stratification, profiler, temperature gradient

References:

   1. Zilitinkevich S.S. Atmosfernaya turbulentnost' i planetarnye pogranichnye sloi. M.: Fizmatlit, 2013. 252 p.
   2. Zilitinkevich S., Esau I. Resistance and heat-transfer laws for stable and neutral planetary boundary layers: Old theory advanced and re-evaluted // Q. J. R. Meteorol. Soc. 2005. V. 131. P. 1863–1892.
   3. Zilitinkevich S., Esau I., Baklanov A. Further comments on the equilibrium height of neutral and stable planetasry boundary layers // Q. J. R. Meteorol. Soc. 2007. V. 133. P. 265–271.
   4. Westwater E.R., Han Y., Irisov V.G., Lenskiy V., Kadygrov E.N., Viazankin A.S. Remote sensing of boundary layer temperature profiles by a scanning 5-mm microwave radiometer and RASS: Comparison experiments // J. Atmos. and Ocean. Technol. 1999. V. 16, N 7. P. 805–818.
   5. Kadygrov E.N. Mikrovolnovaya radiometriya atmosfernogo pogranichnogo sloya – metod, apparatura, rezul'taty izmerenij // Optika atmosf. i okeana. 2009. V. 22, N 7. P. 697–704.
   6. Kadygrov E.N., Gan'shin E.V., Miller E.A., Tochilkina T.A. Nazemnye mikrovolnovye temperaturnye profilemery: potentsial i real'nost' // Optika atmosf. i okeana. 2015. V. 28, N 6. P. 521–528; Kаdygrov Е.N., Gаnshin Е.V., Мiller Е.А., Тоchilkinа Т.А. Ground-based microwave temperature profiles: Potential and experimental data // Atmos. Ocean. Opt. 2015. V. 28, N 6. P. 598–607.
   7. Kadygrov E.N., Kuznetsova I.N. Metodicheskie rekomendatsii po ispol'zovaniyu dannyh distantsionnyh izmerenij profilej temperatury v atmosfernom pogranichnom sloe mikrovolnovymi profilemerami: teoriya i praktika. Dolgoprudnyj: Fizmatkniga, 2015. 171 p.
   8. Miller E.A., Vorob'eva E.A., Kadygrov E.N. Analiz mezhsezonnyh i mezhgodovyh osobennostej temperaturnoj stratifikatsii gorodskogo ostrova tepla // Optika atmosf. i okeana. 2009. V. 22, N 6. P. 552–557; Мiller Е.А., Vоrob’eva Е.А., Kаdygrov Е.N. Analysis of seasonal and annual peculiarities of the temperature stratification // Atmos. Ocean. Opt. 2009. V. 22, N 4. P. 435–440.
   9. Vorob'eva E.A., Shaposhnikov A.N., Folomeev V.V., Kadygrov E.N. Rezul'taty izmerenij termicheskoj stratifikatsii atmosfernogo pogranichnogo sloya v kan'onah i kotlovinah Guamskogo hrebta // Optika atmosf. i okeana. 2010. V. 23, N 6. P. 505–509.
10. Kuznetsova I.N., Kadygrov E.N., Miller E.A., Nahaev M.I. Harakteristiki temperatury v nizhnem 600-metrovom sloe po dannym distantsionnyh izmerenij priborami MTP-5 // Optika atmosf. i okeana. 2012. V. 25, N 10. P. 877–883.
11. Ezau I.N., Vol'f T., Miller E.A., Repina I.A., Troitskaya Yu.I., Zilitinkevich S.S. Analiz rezul'tatov distantsionnogo monitoringa profilya temperatury v nizhnih sloyah atmosfery doliny g. Bergen (Norvegiya) // Meteorol. i gidrol. 2013. V. 38, N 10. P. 93–103.
12. Kadygrov E.N., Agapov Yu.V., Gorelik A.G., Miller E.A., Nekrasov V.V., Tochilkina T.A., Troitskij A.V., Shaposhnikov A.N. Rezul'taty monitoringa termodinamicheskogo sostoyaniya troposfery mnogokanal'nym mikrovolnovym radiometricheskim kompleksom // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 6. P. 459–465.
13. Gorchakov G.I., Kadygrov E.N., Kunitsyn V.E., Zaharov V.I., Semutnikova E.G., Karpov A.V., Kurbatov G.A., Miller E.A., Sitanskij S.I. Moskovskij ostrov tepla v blokiruyushchem antitsiklone letom 2010 year. // Dokl. AN. 2014. V. 456, N 5. P. 591–595.