Vol. 34, issue 08, article # 7

Sosnin E. A., Kuznetsov V. S., Panarin V. A. Energy release in a thundercloud, which is necessary for the transient middle atmosphere light phenomena formation. // Optika Atmosfery i Okeana. 2021. V. 34. No. 08. P. 617–620. DOI: 10.15372/AOO20210807 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The pressure jump method was used to determine the energy release in an apokampic discharge at various air pressures. The maximum energy release and electroluminescence in the NUV spectral range are achieved in the pressure range from 85 to 92 Torr, which roughly corresponds to the formation heights of such optical phenomena in the middle atmosphere as blue jets, starters, and giant jets. The facts found make it possible to supplement the picture of the formation of these phenomena.

Keywords:

apokampic discharge, pressure jump, transient light phenomena

References:

1. Siingh D., Singh R.P., Kumar S., Dharmaraj T., Singh A.K., Patil M.N., Singh Sh. Lightning and middle atmospheric discharges in the atmosphere // J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. 2015. V. 134. P. 78–101.
2. Sosnin E.A., Babaeva N.Yu., Kozyrev A.V., Kozhevnikov V.Yu., Najdis G.V., Panarin V.A., Skakun V.S., Tarasenko V.F. Modelirovanie tranzientnyh svetovyh yavlenij srednej atmosfery Zemli c pomoshch'yu apokampicheskogo razryada // Uspekhi fiz. nauk. 2021. V. 191, N 2. P. 199–219.
3. Sosnin E.A., Kuznetsov V.S., Panarin V.A., Skakun V.S., Tarasenko V.F. Laboratornoe modelirovanie vliyaniya vulkanicheskogo veshchestva na formirovanie tranzientnyh yavlenij vblizi granitsy srednej i nizhnej atmosfery // Optika atmosf. i okeana. 2020. V. 33, N 3. P. 227–231.
4. Sosnin E.A., Kuznetsov V.S., Panarin V.A., Skakun V.S., Tarasenko V.F. Gipoteza o razlichiyah startovyh uslovij dlya kratkovremennyh svetovyh yavlenij srednej atmosfery // Optika atmosf. i okeana. 2021. V. 34, N 2. P. 148–151.
5. Donchenko V.A., Kabanov M.V., Kaul' B.V., Nagorskij P.M., Samohvalov I.V. Elektroopticheskie yavleniya v atmosfere. Tomsk: Izd-vo NTL, 2015. 316 p.
6. Ermakov V.I., Stozhkov Yu.I. Fizika grozovyh oblakov. Preprint FIAN, N 2, 2004. 39 p.
7. Bekryaev V.I. Molnii, sprajty i dzhety. SPb.: Izd-vo RGGMU, 2009. 96 p.
8. Sosnin E.A., Baksht E.H., Kuznetsov V.S., Panarin V.A., Skakun V.S., Tarasenko V.F. Laboratornoe modelirovanie golubyh struj s pomoshch'yu apokampicheskogo razryada v gertsovom diapazone chastot // Optika atmosf. i okeana. 2019. V. 32, N 7. P. 585–590; Sosnin E.A., Baksht E.Kh., Kuznetsov V.S., Panarin V.A., Skakun V.S., Tarasenko V.F. Laboratory simulation of blue jets with apokampic discharge in the Hz frequency range // Atmos. Ocean. Opt. 2019. V. 32, N 6. P. 710–715.
9. Pikulev A.A., Tsvetkov V.M., Sosnin E.A., Panarin V.A., Tarasenko V.F. Issledovanie termodinamicheskih protsessov v eksilampah metodom skachka davleniya // Pribory i tekhnika eksperimenta. 2012. N 5. P. 3–15.

10. Dwyer J.R., Uman M.A. The physics of lightning // Phys. Reports. 2014. V. 534, N 4. P. 147–24.
11. Ermakov V.I., Stozhkov Yu.I. Fizika grozovyh oblakov. Preprint FIAN, №2, 2004. 39 c.
12. Houze R.A.Jr. Cloud Dynamics. Academic Press, 2014. 432 p.
13. Smith D.A., Massey R.S., Wiens K.C., Eack K.B., Shao X.M., Holden D.N., Argo P.E. Observations and inferred physical characteristics of compact intracloud discharges // Proc. 11th Int. Conf. Atmos. Electricity. 1999. V. 30, N 42. P. 6–9.
14. Sosnin E.A., Najdis G.V., Tarasenko V.F., Skakun V.S., Panarin V.A., Babaeva N.Yu. O fizicheskoj prirode apokampicheskogo razryada // Zhurn. eksperim. teor. fiz. 2017. V. 152, N 5(11). P. 1081–1087.