Vol. 32, issue 07, article # 10

Fedorov V. F., Trigub M. V., Sеmenov K. Yu., Shiyanov D. V., Vlasov V. V. The construction of the metal vapor active element. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 07. P. 581–584. DOI: 10.15372/AOO20190710 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The construction of the active element on metal vapor is presented. Functions of creating metal vapor and their excitation are devided between two different sources. Metal vapors are formed by induction heating of the dispenser which is located outside of the active zone. The excitation is carried out due to the commutation of the high-voltage pump pulse. The efficiency of the construction was investigated. The laser generation on copper atoms were obtained. Under conditions of independent heating of the dispenser, stable lasing was obtained on the lines 510.6 nm and 578.2 nm at a pumping pulse repetition rate of 15 kHz.

Keywords:

light sources, metal vapor lasers, active element construction, inductor heating

References:

 1. Opticheskie sistemy s usilitelyami yarkosti / pod red. G.G. Petrasha // Tr. FIAN. M.: Nauka, 1991. V. 206. 152 p.
 2. Trigub M.V., Platonov V.V., Fedorov K.V., Evtushenko G.S., Osipov V.V. CuBr laser for nanopowder production visualization // Atmos. Ocean. Opt. 2016. V. 29, iss. 4. P. 376–380. DOI: 10.1134/S1024856016040151.
 3. Lazery na samoogranichennykh perekhodakh atomov metallov. V 2 t. V. 1 / pod red. V.M. Batenina. M.: FIZMATLIT, 2009. 544 p.
 4. Soldatov A.N., Fedorov V.F., Yudin N.A. Effektivnost' lazera na parakh medi s chastichnym razryadom nakopitel'noj emkosti // Kvant. elektron. 1994. V. 21, N 8. P. 733–734.
 5. Soldatov A.N., Fedorov V.F. Lazer na parakh medi s chastotoj sledovaniya impul'sov do 230 kHz // Izv. vuzov. Fizika. 1983. V. 26, N 9. P. 80–84.
 6. Soldatov A.N. Fizika i tekhnika lazerov na parakh medi s upravlyaemymi parametrami // Optika atmosf. i okeana. 1993. V. 6, N 6. P. 650–658.
 7. Fedorov V.F., Shiyanov D.V., Fedorov K.V., Evtushenko G.S., Torgaev S.N., Kulagin A.E. Kombinirovannyj slabotochnyj razryad v lazere na parakh medi // Zhurn. teor. fiz. 2016. V. 86, iss. 9. P. 113–116.
 8. Bokhan P.A., Gerasimov V.A. Avt. svidet. N 755136. Prioritet ot 9.01.1979.
 9. Bokhan P.A., Bukova E.S., Kiyashkina G.S., Klimkin V.M., Solomonov V.I. Tekhnika issledovanij polozhitel'nogo stolba gazovogo razryada pri vysokikh temperaturakh // PTE. 1974. N 1. P. 160–161.
 10. Fedorov V.F., Trigub M.V., Shiyanov D.V., Evtushenko G.S. Lazery na parakh metallov s induktsionnym nagrevom rabochej zony // Optika atmosf. i okeana. 2018. V. 31, N 3. P. 203–206.
 11. Trigub M.V., Ogorodnikov D.N., Dimaki V.A. Issledovanie istochnika nakachki lazera na parakh metallov s impul'snym zaryadom rabochej emkosti // Optika atmosf. i okeana. 2014. V. 27, N 12. PС. 1112–1115.
 12. Little C.E. Metal Vapor Lasers: Physics, Engineering & Applicftsons. Chichester, UK: John Willey & Sons Ltd., 1998. 620 p.
 13. Соковиков В.Г., Филонов А.Г., Шиянов Д.В. Сравнение параметров генерации Ne + Eu- и He + Eu-лазеров // Optika atmosf. i okeana. 2019. V. 32, N 2. P. 168–171; Sokovikov V.G., Filonov А.G., Shiyanov D.V. The comparison of lasing parameters of Ne + Eu and He + Eu lasers // Atmos. Ocean. Opt. 2019. V. 32, N 3. P. 366–370.