Vol. 35, issue 10, article # 3

Tsvyk R. Sh., Vostretsov N. A. Spectra of intensity fluctuations of scattered radiation of a focused laser beam in rain, drizzle, fog, and haze. // Optika Atmosfery i Okeana. 2022. V. 35. No. 10. P. 811–819. DOI: 10.15372/AOO20221003 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The results of experimental studies of the spectra of fluctuations of the scattered radiation intensity of a laser beam propagating through the surface atmosphere in rains, drizzle, haze, and fog are presented. The laser beam radiation was focused at the end of a 130 m path. The intensity fluctuations were measured at a distance of 10 mm from the focal spot, in the region of radiation scattered on the particles in the atmosphere. The spectrum of scattered radiation fluctuations U(f) = fW(f)/∫ W(f)df in rain, drizzle, and haze is characterized by four parameters: the maximum frequency fmax, the inclination of the low-frequency part of the spectrum 1 > γv > 0 at f < fmax and two inclinations of the high-frequency region γv = -2.5…-5/3 and γv1 = -3…-5 at f > fmax; and in a weak fog, mainly by two negative inclinations γv = -0.5 and γv1 = -4…5. The frequency of the scattered field spectrum maximum is determined by the interaction of the vortex field of wind speed fluctuations, the field of particle size and mass distributions, and the drag coefficient.

Keywords:

fluctuation, scattered radiation, focused beam, spectrum, rain, drizzle, fog, haze, turbulence

References:

1. Tatarskij V.I. Rasprostranenie voln v turbulentnoj atmosfere. M.: Nauka, 1967. 548 p.
2. Mitrofanov A. Polety v strue i nayavu // Nauchno-populyarnyj fiz.-mat. zhurn. Kvant. 1991. N 9. P. 2–10.
3. Arhipov V.A., Ustinova A.S. Dvizhenie aerozol'nyh chastits v potoke. Uchebnoe posobie. Izd. dom TGU, Tomsk: 2013. 90 p. 
4. Gurvich A.S., Pokasov V.V. O spektre fluktuatsij lazernogo izlucheniya v turbulentnoj atmosfere pri dozhde // Izv. AN SSSR. Fiz. atmosf. i okeana. 1972. V. 8, N 8. P. 878–879.
5. Zhukov A.F., Vostretsov N.A. O fluktuatsiyah izlucheniya lazernogo puchka v prizemnoj atmosfere pri snegopadah // Optika atmosf. i okeana. 2003. V. 16, N 12. P. 1089–1098.
6. Zhykov A.F., Kabanov M.V., Thsvyk R.Sh. Temporal fluctuation of laser beam radiation in atmospheric precipitation // Appl. Opt. 1988. V. 27, N 3. P. 578–583.
7. Ting-i Wang, Lataitis R., Lawrence R.S., Ochs G.R. Laser weather indentifier: Present and future // J. Apll. Meteorol. 1982. V. 21, N 1. P. 1747–1753.
8. Vostretsov N.A., Zhukov A.F. Normirovannaya dispersiya fluktuatsij intensivnosti raskhodyashchegosya puchka v snegopadah pri smeshchenii fotopriemnika s opticheskoj osi // Optika atmosf. i okeana. 2006. V. 19, N 5. P. 419–421.
9. Vostretsov N.A., Zhukov A.F. O fluktuatsiyah intensivnosti rasseyannogo izlucheniya fokusirovannogo lazernogo puchka v snegopade // Optika atmosf. i okeana. 1994. V. 7, N 1. P. 25–28.
10. Vostretsov N.A., Zhukov A.F. Fluktuatsii intensivnosti rasseyannogo izlucheniya fokusirovannogo lazernogo puchka v prizemnom sloe atmosfery. Snegopad // Optika atmosf. i okeana. 1999. V. 12, N 8. P. 689–693.10.
11. Vostretsov N.A., Zhukov A.F. Normirovannaya vremennaya avtokorrelyatsionnaya funktsiya fluktuatsij rasseyannogo izlucheniya fokusirovannogo lazernogo puchka (0.63 mm) v prizemnoj atmosfere v dozhde, morosi, tumane i dymke // Optika atmosf. i okeana. 2016. V. 29, N 5. P. 377–379. DOI: 10.15372/AOO20160503.
12. Vostretsov N.A. Raspredelenie plotnosti veroyatnostej fluktuatsij rasseyannogo izlucheniya fokusirovannogo lazernogo puchka v prizemnoj atmosfere v dozhde, morosi, tumane // Optika atmosf. i okeana. 2018. V. 31, N 1. P. 24–27. DOI: 10.15372/AOO20180104.
13. Zuev V.E., Kabanov M.V. Optika atmosfernogo aerozolya. L.: Gidrometeoizdat, 1987. Sovremennye problemy aerozolya. V. 4. 255 p.
14. Vinnichenko N.K., Pinus N.Z., Shmetter S.M., Shur G.N. Turbulentnost' v svobodnoj atmosfere. L.: Gidrometeoizdat, 1976. 288 p.
15. Zuev V.E., Belan B.D., Zade G.O. Opticheskaya pogoda. Novosibirsk: Nauka. Sibirskoe otdelenie, 1990. 192 p.